08. sjednica Općinskog vijeća Općine Krnjak

Na temelju čl. 38.  stavak 1. točka 2. Statuta Općine Krnjak ( Glasnik Općine Krnjak br. 02/13, 05/13 – ispravak) i čl. 93. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Krnjak (Glasnik Općine Krnjak br. 02/13):

S A Z I V A M
08. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krnjak
u srijedu dana 18 lipnja 2014. godine s početkom u 12:00 sati
u Općinskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Informacije, prijedlozi, mišljenja, vijećnička pitanja,
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
3. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja za životno djelo i godišnjeg javnog priznanja,
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna i Godišnjeg obračuna proračuna općine Krnjak za 2013 godinu,
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata, te pokriće manjka proračuna općine Krnjak za 2013 godinu,
6. Izvještaj udruga i drugih proračunskih korisnika o utrošku sredstava općinskog proračuna za 2013 godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana zaštite i spašavanja općine Krnjak – I revizija,
8. Razmatranje i usvajanje Plana zaštite od požara općine Krnjak – II revizija,
9. Izvješće o provedenom postupku javne nabave, projekt: „Otkup zemljišta u gospodarskoj zoni Krnjak – Krnjački Grabovac“
10. Prijenos komunalnih vodnih građevina na javnog isporučitelja vodnih usluga – zakonska obveza
11. Davanje suglasnosti t.d. Vojnić – Krnjak komunalcu d.o.o Vojnić za kupnju komunalne opreme (kontejneri i balirka),
12. Zahtjev Autotransporta d.d. Karlovac za sufinanciranje prijevoza u ljetnom periodu.

Molim za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javiti na telefon 727-002.

P R E D S J E D N I C A
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđa Đurić, v.r.

admin