Uspješno provedena akcija sakupljanja i odvoza EE otpada – Općina Krnjak

 

 

 

 

 

 

Dana 20. i 21.03. (srijeda i četvrtak) u organizaciji Vlastitog komunalnog pogona Općine Krnjak, te u suradnji s Vijećima Mjesnih odbora i županijskim koncesionarom za sakupljanje i odvoz električno-elektronskog otpada „Frković obrt“ iz Karlovca, nakon dvije godine ponovno je uspješno provedena akcija sakupljanja i odvoza EE otpada u svih 5 Mjesnih odbora u Općini Krnjak.  U dva navedena dana sakupljeno je i propisno zbrinuto oko dvije tone raznoraznih uređaja i priključaka koji zbog kvarova i dotrajalosti nisu više funkcionalni u domaćinstvima, a na ovaj način je osim podizanja ekološke svijesti građana, spriječeno da isti završe po obližnjim jarcima ili šumama.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Izvještaj o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018.god. – Općina Krnjak

 

 

 

 

 

 

Općinski načelnik Općine Krnjak podnosi izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Krnjak za 2018.god.
Više možete pročitati ovdje :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Cjenik za uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada

 

 

 

 

 

 

CJENIK ZA USLUGU PRIKUPLJANJA,ODVOZA I ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

– OPĆINA KRNJAK – CJENIK SE PRIMJENJUJE OD 01.11.2018.god.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Obavijest o lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada stakla, plastike i i papira na području Općine Krnjak, nalaze se na sljedećim lokacijama:

 na javnoj površini kod Osnovne škole „Katarina Zrinski“ u Krnjaku, na adresi Krnjak 20
 na javnoj površini u centru Krnjaka (kod parkirališta uz cestu D1)
 na javnoj površini kod područne škole u Donjem Budačkom, na adresi Donji Budački 6
 na javnoj površini ispred društvenog doma u Trupinjaku, na adresi Perići 16
 na javnoj površini kod restorana „Nose & Nose“, na adresi Budačka Rijeka 51 A
 na javnoj površini u naselju Gornji Skrad kod kućnog broja 1

Spremnik za prikupljanje otpadnog metala nalazi se na javnoj površini kod Vatrogasnog doma u Krnjaku, Krnjak 31.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Odluka o mjerama sprečavanja nepropisnog odlaganja otpada u Općini Krnjak

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće, Općine Krnjak, na 5. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Krnjak.

Više pročitajte ovdje :

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada u Općini Krnjak

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće, Općine Krnjak, na 5. sjednici održanoj 31. siječanj 2018. godine donijelo je

O D L U K U

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krnjak.

Više pročitajte ovdje :

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002