NATJEČAJ za financiranje programa udruga civilnog društva iz Proračuna općine Krnjak u 2015. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


OPĆINA KRNJAK
N A Č E L N I K

KLASA: 400-08/14-01/10
UR BROJ: 2133-10-14-01
tel: 047 727 002, fax: 047 727 001

Krnjak br. 5, 47242 KRNJAK
Krnjak, 19 rujan 2014 god.
opcina-krnjak@ka.t-com.hr

Na temelju članka 33. stavak 1. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), Načelnik općine Krnjak objavljuje:

NATJEČAJ
za financiranje programa udruga civilnog društva
iz Proračuna općine Krnjak u 2015. godini

I.

Iz Proračuna općine Krnjak za 2015. godinu financirati će se projekti i programi od interesa za općinu Krnjak onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju slijedeće kriterije:

– da je područje djelovanja udruge, njenih podružnica ili ustrojstvenih jedinica općina Krnjak,
– da provode projekte i programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za općinu
Krnjak, projekte i programe koji pridonose razvitku i općem napretku općine te koji
promiču položaj i ugled općine Krnjak.

II.

Udruga građana ne može na ovaj natječaj prijaviti projekte i programe koje je prijavila na nekom drugom području financiranja iz Proračuna općine Krnjak u 2015. godini.

Jedna udruga može na natječaj uputiti samo j e d n u prijavu.

III.

Natječaj se raspisuje za slijedeća područja financiranja projekata i programa udruga civilnog društva:
– sporta,
– vatrogastva,
– tehničke kulture,
– unapređenja kvalitete života građana,
– demokratizacije i razvoja civilnog društva,
– zaštite okoliša i održivog razvoja,
– razvoja proizvodnih djelatnosti na području općine,
– rada udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje okupljaju hrvatske branitelje s područja općine Krnjak.

IV.

Kriteriji za ocjenjivanje projekata i programa su da:
– doprinose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu
– doprinose povećanju kvalitete života u lokalnoj zajednici
– imaju utvrđeni cilj i očekivane rezultate
– imaju razrađen proračun i više različitih izvora financiranja

V.

Prijedlog Programa treba obavezno sadržavati:
Popunjenu Prijavnicu za financiranje Programa udruga civilnog društva iz Proračuna općine Krnjak za 2015. godinu – obrazac Prijave, koji se može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Krnjak, ili preuzeti na web stranici općine Krnjak www.krnjak.hr.

VI.

Prijedlozi Programa dostavljaju se na adresu: Općina Krnjak; Krnjak br. 5; 47242 Krnjak, s naznakom “Program udruga za financiranje iz Proračuna općine Krnjak za 2015. godinu” ili se predaju u urudžbeni zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu zaključno s 15. listopadom 2015. godine.

Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne dostave na vrijeme, neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun općine Krnjak za 2015. godinu.

VII.

Općina Krnjak će izvršiti odabir Programa te odabrane programe uvrstiti u Proračun općine Krnjak za 2015. godinu.

Podnositelji prijedloga Programa biti će obaviješteni o uključivanju njihovih programa u Proračun nakon donošenja Proračuna općine Krnjak za 2015. godinu.

Isplata sredstava za provođenje odabranih Programa vršiti će se u 2015. godini temeljem pismenog Zahtjeva udruga, te Zaključaka o isplati sredstava.

Općinski načelnik:
Dejan Mihajlović, mag.ing.prom

Obrazac 1 -prijavnica projekta

admin