10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krnjak

opcina-grb1

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRNJAK

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
K R NJ A K

U Krnjaku, 10 studeni 2014 god.

Krnjak br. 5, 47242 KRNJAK
tel: 047 727 002,
fax: 047 727 001
opcina-krnjak@ka.t-com.hr
www.krnjak.hr

Na temelju čl. 38. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Krnjak ( Glasnik Općine Krnjak br. 02/13, 05/13 – ispravak, 04/14) i čl. 93. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Krnjak (Glasnik Općine Krnjak br. 02/13; 02/14; 04/14):

S A Z I V A M
10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krnjak
u p o n e d j e lj a k dana 17 studenog 2014. godine s početkom u 10:00 sati
u Općinskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Informacije, prijedlozi, mišljenja, vijećnička pitanja;
2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća;
3. Program rada općinskog vijeća za 2015 godinu;
4. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Krnjak u 2014 godini;
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Krnjak za 2015 g.;
6. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Krnjak u 2014. godini;
7. Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području općine Krnjak za 2015 godinu;
8. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Krnjak za 2014 godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o kratkoročnom zaduženju;
10. Razmatranje i usvajanje Operativnog programa održavanja cesta u zimskom razdoblju 2014-2015 godine na području općine Krnjak;
11. Izmjene i dopune Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kojima raspolaže općina Krnjak;
12. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014 godinu;
13. Izmjene i dopune Programa građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture u Općini Krnjak za 2014 godinu;
14. Izmjene i dopune Programa potpora općine Krnjak za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2013-2015 godini;
15. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi i sportu za 2014. godinu;
16. Izmjene i dopune Socijalnog plana općine Krnjak za 2014 godinu;
17. Razmatranje i usvajanje I – Rebalansa proračuna Općine Krnjak za 2014. godinu;
18. Zamolba za oslobađanje plaćanja zakupa za poštanski ured 47242 Krnjak;
19. Donošenje Odluke o darivanju traktora sa priključcima DVD-u Krnjak;
20. Razmatranje prijedloga JVP Karlovac o sufinanciranju iste;
21. Donošenje Odluke o davanju na korištenje kontejnera i balirke Vojnić Krnjak komunalcu d.o.o..

Molim za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javiti na telefon 727-002.

P R E D S J E D N I C A
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđa Đurić, v.r.

admin