9. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRNJAK

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
K R NJ A K

U Krnjaku, 10 rujna 2014 god.
Krnjak br. 5, 47242 KRNJAK tel: 047 727 002, fax: 047 727 001
opcina-krnjak@ka.t-com.hr www.krnjak.hr

Na temelju čl. 38. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Krnjak ( Glasnik Općine Krnjak br. 02/13, 05/13 – ispravak) i čl. 93. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Krnjak (Glasnik Općine Krnjak br. 02/13):

S A Z I V A M
09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krnjak
u s r i j e d a dana 17 rujna 2014. godine s početkom u 12:00 sati
u Općinskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D:

1. Izvještaj Mandatne komisije općinskog Vijeća općine Krnjak,
2. Informacije, prijedlozi, mišljenja, vijećnička pitanja,
3. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
4. Prijedlog Odbora za izbor, imenovanje i administrativne poslove o razrješenju potpredsjednika općinskog vijeća ove dužnosti te imenovanje novog;
5. Razrješenje i imenovanje članova Odbora za prestavke i pritužbe, Odbora za zaštitu okoliša i Odbora za promet i veze,
6. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća,
7. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za dodjelu javnih i počasnih priznanja,
8. Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Krnjak za 2014 godinu,
9. Davanje suglasnosti na Izvješće o radu općinskog načelnika za period 01.01. – 30. 06.2014. g.,
10. Razmatranje i usvajanje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Krnjak,
11. Razmatranje i usvajanje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika općine Krnjak,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Krnjak,
13. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju dječjeg vrtića,
14. Razmatranje i usvajanje izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije,
15. Donošenje odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora
u objektima kojima raspolaže općina Krnjak

Molim za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javiti na telefon 727-002.

P R E D S J E D N I C A
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Đurđa Đurić, v.r.

admin