Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kalendar odvoza otpada za Općinu Krnjak za 2020.god.

Kalendar odvoza otpada za Općinu Krnjak za 2020.god.

 

 

 

 

 

 

Kalendar odvoza otpada za Općinu Krnjak za 2020.god.

Općina Krnjak objavljuje kalendar odvoza otpada za 2020.god.
Što spada u mješani komunalni otpad ? a što u razvrstani i glomazni otpad te kada je odvoz istog za vaše naselje, saznajte iz priloženih dokumenata :Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije

 

 

 

 

 

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Općina Krnjak je objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Krnjak, sukladno traženim uvjetima iz Dokumentacije o nadmetanju.

Evidencijski broj nabave: K-01/19.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 1.875.000,00 kn bez PDV-a.

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.

Cjelokupna dokumentacija o koncesiji dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 01K-0042356) i internetskim stranicama Općine Krnjak.

Rok za dostavu ponuda je 25. studeni 2019. godine do 09:00 sati. 

Dokumentacija : 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Uspješno provedena akcija sakupljanja i odvoza EE otpada – Općina Krnjak

Uspješno provedena akcija sakupljanja i odvoza EE otpada – Općina Krnjak

 

 

 

 

 

 

Uspješno provedena akcija sakupljanja i odvoza EE otpada – Općina Krnjak

Dana 20. i 21.03. (srijeda i četvrtak) u organizaciji Vlastitog komunalnog pogona Općine Krnjak, te u suradnji s Vijećima Mjesnih odbora i županijskim koncesionarom za sakupljanje i odvoz električno-elektronskog otpada „Frković obrt“ iz Karlovca, nakon dvije godine ponovno je uspješno provedena akcija sakupljanja i odvoza EE otpada u svih 5 Mjesnih odbora u Općini Krnjak.  U dva navedena dana sakupljeno je i propisno zbrinuto oko dvije tone raznoraznih uređaja i priključaka koji zbog kvarova i dotrajalosti nisu više funkcionalni u domaćinstvima, a na ovaj način je osim podizanja ekološke svijesti građana, spriječeno da isti završe po obližnjim jarcima ili šumama.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Izvještaj o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018.god. – Općina Krnjak

Izvještaj o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018.god. – Općina Krnjak

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018.god. – Općina Krnjak

Općinski načelnik Općine Krnjak podnosi izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Krnjak za 2018.god.
Više možete pročitati ovdje :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Cjenik za uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada

Cjenik za uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada

 

 

 

 

 

 

Cjenik za uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada

CJENIK ZA USLUGU PRIKUPLJANJA,ODVOZA I ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

– OPĆINA KRNJAK – CJENIK SE PRIMJENJUJE OD 01.11.2018.god.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Obavijest o lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Krnjak

Obavijest o lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Obavijest o lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Krnjak

Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada stakla, plastike i i papira na području Općine Krnjak, nalaze se na sljedećim lokacijama:

 na javnoj površini kod Osnovne škole „Katarina Zrinski“ u Krnjaku, na adresi Krnjak 20
 na javnoj površini u centru Krnjaka (kod parkirališta uz cestu D1)
 na javnoj površini kod područne škole u Donjem Budačkom, na adresi Donji Budački 6
 na javnoj površini ispred društvenog doma u Trupinjaku, na adresi Perići 16
 na javnoj površini kod restorana „Nose & Nose“, na adresi Budačka Rijeka 51 A
 na javnoj površini u naselju Gornji Skrad kod kućnog broja 1

Spremnik za prikupljanje otpadnog metala nalazi se na javnoj površini kod Vatrogasnog doma u Krnjaku, Krnjak 31.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002