Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

DIMNJAČARSKE USLUGE

Na području Općine Krnjak obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti regulirano je Odlukom o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Krnjak (“Glasnik Općine Krnjak“ broj 4/12).

Dimnjačarske poslove mogu obavljati trgovačka društva ili obrtnici koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti. Dimnjačarski poslovi obavljaju se na temelju ugovora o koncesiji nakon provedenog javnog natječaja.

Općina Krnjak  i trgovačko društvo DIMNJAČAR d.o.o. iz Karlovca sklopili su ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na rok od 4 (četiri) godine počevši od 27. prosinca 2018. godine. Koncesionar usluge naplaćuje prema Cjeniku dimnjačarskih usluga koji je objavljen na mrežnim stranicama koncesionara http://www.dimnjacar-karlovac.hr/komunalna-djelatnost.php

KONTAKT:
DIMNJAČAR d.o.o.
Vladka Mačeka 5, 47 000 Karlovac

Tel: 047/ 614 – 845
E-mail: [email protected]

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18.), Dimnjačar d.o.o. Karlovac, Dr. V. Mačeka 5, OIB: 07474736792 zastupan po direktoru Črne Stjepan, dana 24. kolovoza 2020. godine donosi

 

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

 

I   UVJETI PRUŽANJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke dimnjačarskih poslova uređuju se međusobni odnosi između isporučitelja komunalne usluge i korisnika dimnjačarskih usluga.


II ODREĐIVANJE POJMOVA

Članak 2.

ISPORUČITELJ komunalne usluge dimnjačarskih poslova je Dimnjačar d.o.o. Karlovac.
KORISNIK USLUGA DIMNJAČARSKIH POSLOVA je fizička ili pravna osoba, vlasnik ili posjednik stambenog objekta ili poslovnih prostorija i uređaja za loženje ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade.
DIMNJAČARSKI POSLOVI
Podrazumijevaju pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i onečišćenja zraka i okoliša te pregled dimovodnih objekata tijekom gradnje.
DIMOVODNI OBJEKTI
Su dimnjaci, dimovodni kanali, ventilacijski kanali te postrojenja i uređaji koji služe za loženje i odvod dimnih plinova bez obzira na vrstu goriva.
SEZONA GRIJANJA traje od 1.listopada do 30. travnja.
III MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA
Rokovi kontrole i čišćenja dimovodnih objekata koji se u pravili upotrebljavaju u sezoni grijanja su:
1. Četiri puta – ako se koristi kruto i tekuće gorivo
2. Jedan puta – ako se koristi plinovito gorivo
Kontrola, a po potrebi čišćenje i spaljivanje dimovodnih objekata iz stavka 2. Ovog članka mora u pravilu, biti izvršena prije početka sezone grijanja.
Ukoliko se kontrolom utvrdi potreba čišćenja, kontrola se ne smatra posebnom dimnjačarskom uslugom i ne naplaćuje se.
Ako se dimovodni objekti iz stavka 2. Ovog članka koriste tijekom cijele godine ili ako su se počeli koristiti izvan sezone grijanja iz bilo kojeg razloga, propisani rokovi primjenjuju se tijekom cijele godine odnosno tijekom razdoblja loženja.
Rokovi kontrole i čišćenja dimovodnih objekata iz stavka 2. Ovog članka ne odnosi se na dimovodne objekte u industrijskim objektima koji se obvezno kontroliraju i čiste četiri puta godišnje.
Ventilacijski kanali čiste se jedanput godišnje.
Taložnice čađi kao dio dimnjaka čiste se jedanput godišnje.
U navedenim rokovima iz članka ne moraju se čistiti dimovodni objekti koji se stalno ne koriste i na koje nisu priključena ložišta, a čije je korištenje odjavljeno kod Ovlaštenog dimnjačara, te čiji su ulazno-izlazni otvori propisno zazidani.
Ovlašteni dimnjačar će po zahtjevu Korisnika usluga čišćenje dimovodnih objekata izvršiti i češće od navedenih rokova .
Korisnici usluga dužni su omogućiti kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata radnim danom u vremenu od 7 do 17 sati.
Kontrola i čišćenje dimovodnih objekata može se obavljati i izvan predviđenog vremena na osnovu sporazuma Korisnika usluge i Ovlaštenog dimnjačara.
Korisnici usluga ne smiju Ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata niti ga ometati u izvršenju dimnjačarskih poslova.
Pristup do vratašca dimovodnih objekata mora biti slobodan.
Korisnici usluge dužni su postaviti posudu za odlaganje čađi neposredno uz vratašca dimovodnog objekta.
Dimovodne objekte koje nije moguće valjano očistiti prema važećim tehničkim propisima i mjerama za zaštitu od požara treba ispaljivati.
Ispaljivanje se vrši u pravilu prije početka sezone grijanja.
Ovlašteni dimnjačar će izvršiti stručni pregled dimovodnih objekata u novogradnjama i u zgradama u kojima se vrši dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, te prelaska s jednog na drugi energent i upozoriti izvođača investitora gradnje na utvrđene nedostatke.
Nakon uklonjenih nedostataka izvršenog pregleda Ovlašteni dimnjačar izdaje uvjerenje o ispravnosti dimovodnih objekata.
Dimovodni objekti za koje je izdan pozitivan dimnjačarski nalaz smatraju se ispravnim.

Članak 4.

Isporučitelj komunalne usluge za sve radnje koje izvrši vodi evidenciju.
Evidencija se sastoji od:
-imena i prezimena korisnika
-datuma čišćenja
-broja i vrste dimovodnih objekata
-prezimena dimnjačara
-potpisa korisnika
-računa za izvršene usluge
IV NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJE ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 5.

Dimnjačarski poslovi obračunavanju se prema radnom nalogu nakon izvršene usluge, prema važećem Cjeniku dimnjačarskih usluga i za iste se izdaje račun.
Plaćanje izvršenih usluga vrši korisnik dimnjačarske usluge prema izdanom računu putem banke.

Članak 6.

Korisnik usluga ima mogućnost isporučitelju usluge podnijeti prigovor za izvršenu usluga.

Članak 7.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana po dobivanju prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Krnjak.

Članak 8.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u „Glasniku Općine Krnjak“, na mrežnim stranicama Općine Krnjak, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Direktor:
Črne Stjepan, ing. str.

http://www.dimnjacar-karlovac.hr/komunalna-djelatnost.php

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002