DIMNJAČARSKE USLUGE

Na području Općine Krnjak obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti regulirano je Odlukom o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Krnjak (“Glasnik Općine Krnjak“ broj 4/12).

Dimnjačarske poslove mogu obavljati trgovačka društva ili obrtnici koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti. Dimnjačarski poslovi obavljaju se na temelju ugovora o koncesiji nakon provedenog javnog natječaja.

Općina Krnjak  i trgovačko društvo DIMNJAČAR d.o.o. iz Karlovca sklopili su ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na rok od 4 (četiri) godine počevši od 27. prosinca 2018. godine. Koncesionar usluge naplaćuje prema Cjeniku dimnjačarskih usluga. 

KONTAKT:

DIMNJAČAR d.o.o.

Vladka Mačeka 5, 47 000 Karlovac

Tel: 047/ 614 – 845

E-mail: dimnjacar.d.o.o.@ka.t-com.hr

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002