“IZBORI ZA VIJEĆE MJESNIH ODBORA OPĆINE KRNJAK – ZBIRNA LISTA

Krnjak 17. listopad 2016 godine.

Na temelju članka 18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Krnjak (Glasnik općine Krnjak 05/16) Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora objavilo je danas pravovaljanu zbirnu listu za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krnjak koji će se održati 06 . studenog 2016.godine.

Lista je objavljena na oglasnoj ploči Općine Krnjak i na oglasnim pločama Mjesnih odbora, a može se preuzeti ispod ovog teksta.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politička stranka, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, kao i nositelj kandidacijske liste grupe birača.

Prigovori zbor nepravilnosti u postupku kandidiranja podnose se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor i to pismenim putem osobno u vremenu od 10-14,00 sati, a Izborno povjerenstvo je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ZA VIJEĆA MO U OPĆINI KRNJAK.pdf.”


Krnjak.hr

Krnjak