Odluka o poništenju nabave kredita

Poništava se postupak javne nabave objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 26-og travnja 2012. god. za Uslugu nabave dugoročnog kredita vezano za projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Krnjak“.

OPĆINA  KRNJAK
NAČELNIK OPĆINE
Krnjak br. 5,
47242 KRNJAK

KLASA:  403-01/12-01/4
tel: 047 727 002,
fax: 047 727 001
URBROJ: 2133-10-12-3
opcina-krnjak@ka.t-com.hr

Krnjak,  01 lipanj  2012. g
www.krnjak.hr

Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak br 5, 47242 Krnjak na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) i članka 56. Statuta Općine Krnjak (Glasnik Općine Krnjak broj:07/09) u otvorenom postupku javne nabave, u skladu sa članakom 5. stavak 1. točka 2. objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2012/S 002-0014874, datum  objave: 26 travanj 2012. god. za Uslugu nabave  dugoročnog  kredita  za   projekt  „Rekonstrukcija  javne  rasvjete  na  području  Općine Krnjak“, procijenjene vrijednosti 460.000,00 kn donosi  sljedeću:

 

ODLUKU  O  PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

1.    Poništava se postupak javne nabave objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2012/S 002-0014874, datum  objave: 26 travanj 2012. god. za Uslugu  nabave  dugoročnog  kredita  za   projekt  „Rekonstrukcija  javne  rasvjete  na  području  Općine Krnjak“

2.    Predmet nabave: Usluga  nabave  dugoročnog  kredita  za   projekt  „Rekonstrukcija  javne  rasvjete  na  području  Općine Krnjak“.  CPV oznaka Jedinstvenog rječnika javne nabave  66113000-5 Usluge odobravanja kredita.

3.    Razlog poništenja:
Javni naručitelj poništava postupak javne nabave nakon isteka roka za dostavu ponuda (18.05.2012 do 12:00 sati) jer nije pristigla nijedna ponuda (članak 100 stavak 4, točka 3. Zakona o javnoj nabavi).

         Načelnik Općine Krnjak
Rade Kosanović


admin