Općina Krnjak raspisala novi natječaj

Priroda i opseg djelatnosti koncesije je obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Krnjak, što podrazumijeva čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

 

 

 

OPĆINA KRNJAK
NAČELNIK OPĆINE
Krnjak br. 5, 47242 KRNJAK

Urbroj: 2133-10-12-01
Klasa: 363-01/12-01/17
tel: 047 727 002, fax: 047 727 001
opcina-krnjak@ka.t-com.hr
www.krnjak.hr
Krnjak, 27 rujan 2012 g.

Na temelju članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,79/09. i 49/11.), članka 16. i 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08.) i članka 9. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Krnjak (Glasnik općine Krnjak br. 04/12), načelnik Općine Krnjak objavljuje:
O B A V I J E S T
o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području općine Krnjak

1. Davatelj koncesije:
Naziv: Općina Krnjak
Adresa: Krnjak br. 5; 47 242 Krnjak;
OIB: 71767746351;
Telefon: (047) 727 002; telefaks: (047) 727 001;
e-mail: opcina-krnjak@ka.t-com.hr; mirko@krnjak.hr ;
Kontakt osoba: Mirko Martinović, dipl.oec.

2. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području
Općine Krnjak;

3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine
Krnjak što podrazumijeva čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje;

4. Rok trajanja koncesije: 4 (četiri) godine od potpisivanja ugovora;

5. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda;

6. Rok za predaju ponuda: 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama, zaključno do ponedjeljka 29. listopada 2012. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave;

7. Adresa za predaju ponuda: Općina Krnjak, Krnjak br. 5, 47242 Krnjak, Jedinstveni upravni odjel, ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom »NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI« sa adresom ponuditelja;

8. Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo;

9. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju ispuniti ponuditelji te isprave
kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

9.1. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti
– Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili potvrda kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama,
– Izjava ovlaštene osobe za sebe i pravnu osobu, da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama;

9.2. Dokazi financijske sposobnosti
– Potvrda Porezne uprave da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama;

9.3. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti
– Izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti s popisom zaposlenih i kvalifikaciji, te popisom opreme za obavljanje predmetne koncesije;

9.4. Cjenik za pružene usluge dimnjačarske djelatnosti
– Ponudbeni cjenik usluga analitički iskazan sa jediničnim cijenama sa PDV-om,

10. Ponuda mora biti uredno složena redom kako je naznačeno u dokumentaciji za nadmetanje, uvezana i osigurana jamstvenikom na način da je onemogućeno rastavljanje ponude i da je svaka stranica numerirana rastućim redoslijedom svojim brojem/ukupan broj stranica. Ponuda koja nije dostavljena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u obzir;

11. Kriteriji koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
ekonomski najpovoljnija ponuda.

12. Datum otpreme obavijesti o namjeri davanja koncesije: 27 rujna 2012. godine;

13. Vrsta postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije: otvoreni postupak;

14. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe i rokovi za podnošenje žalbe:
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku od 5 dana od dana bilo koje odluke, radnje ili propusta davatelja koncesije, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.)
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

15. Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Općine Krnjak, Krnjak br 5; u ponedjeljak 29. listopada 2012. godine u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje dokaza o ovlasti;

16. Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Krnjak, temeljem koje Općinski načelnik sklapa Ugovor o koncesiji sa odabranim ponuditeljem;

17. Adresa na kojoj se preuzima dokumentacija za nadmetanje: Općina Krnjak, Krnjak br. 5; , Jedinstveni upravni odjel, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, bez naknade, i na službenim stranicama općine: www.krnjak.hr.

admin