Treća radna sjednica Općinskog vijeća Općine Krnjak

Treća radna sjednica Općinskog vijeća Općine Krnjak saziva se u četvrtak dana 22 kolovoza 2013.godine s početkom u 15:00 sati u Općinskoj vijećnici.

.

.

.

.

D N E V N I    R E D:

 1. Usvajanje zapisnika sa  2 sjednice Općinskog vijeća;
 2. Donošenje Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja na području općine Krnjak;
 3. Donošenje  Odluke o   imenovanju predstavnika općine Krnjak u Skupštinu Lokalne  akcijske grupe „Petrova gora“;
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine;
 5. Donošenje odluke o uknjižbi prava vlasništva na nerazvrstanim cestama na području općine Krnjak;
 6. Donošenje Odluke o uknjižbi prava vlasništva na grobljima na  području općine  Krnjak;
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju odluke općinskog načelnika o odabiru najpovoljnije ponude  u provedenom postupku javne nabave;
 8. Donošenje Odluke  o prihvaćanju  Izvještaja o izvršenju proračuna  i polugodišnjeg obračuna proračuna  općine Krnjak za 2013 godinu;
 9. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013 godinu;
 10. Izmjene i dopune   Programa građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture  u Općini Krnjak za 2013  godinu;
 11. Razmatranje i usvajanje I – rebalansa proračuna Općine Krnjak za 2013. godinu;
 12. Razmatranje i usvajanje Ugovora  sa  KOMUNALNO DUGA  RESA d.o.o  Duga Resa   o  isporuci vodnih usluga
 13. Pismo namjere  JLR d.o.o Zagreb  o ulaganju u Gospodarsku  zonu u naselju   Krnjak i  dijelu naselja  Krnjački Grabovac;
 14. Davanje suglasnosti  t.d. Vojnić-Krnjak komunalac d.o.o Vojnić  za kreditno zaduženje;
 15. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Molim za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javiti  na telefon  727 – 002.

P R E D S J E D N I C A
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Đurđa  Đurić, v.r.

admin