Javnost rada

JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRNJAK 

Javnost rada Općinskog vijeća Općine Krnjak i njegovih radnih tijela propisana je člancima 129. do 132. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krnjak („Glasnik Općine Krnjak“, broj 2/13., 5/13., 4/14 i 1/18.).

Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, obavještavanjem javnosti o radu Općinskog vijeća putem sredstava javnog priopćavanja, objavljivanjem odluka i drugih akata Općinskog vijeća, te na druge načine.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Predstavnici udruga građana i građani  koji žele pratiti sjednicu Općinskog vijeća  dužni su o svojoj namjeri pisanim putem obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća  može ograničiti broj zainteresiranih osoba koje žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta ili održavanja reda na sjednici.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Konferencija za predstavnike javnog priopćavanja održava se kad to odluči Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća, a održava je predsjednik Općinskog vijeća.