Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

VODIČ ZA IZRADU PRORAČUNA

 

 

 

 

OPĆINA KRNJAK
 

POŠTOVANI SUGRAĐANI I SUGRAĐANKE !

čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas da se uključite u izradu Proračuna Općine Krnjak za 2022. godinu.
Proračun je temeljni dokument financijskog i gospodarskog poslovanja općinske uprave i ureda načelnika, u kojem se bilježi kako se prikuplja, raspoređuje i nadzire korištenje sredstava koja s različitih osnova pritječu u općinsku blagajnu i koja su javno opće dobro. Naime, u proračun Općine Krnjak svakog mjeseca pristiže novac kroz porez i prirez, komunalnu naknadu, komunalni doprinos, zakupninu, potpore Države, Županije, projekata iz EU fondova itd., kako bi naša Općina mogla napredovati i razvijati se.
Informiranost građana o proračunu je važna, a važno je i sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna kako bi se sredstva proračunskih rashoda usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.
Kao načelnik Općine Krnjak, zajedno sa svojim suradnicima, u želji da Proračun Općine Krnjak za 2022. godinu bude što bolje pripremljen radi lakše realizacije planiranih projekata, pozivam Vas da svoje prijedloge i smjernice za izradu proračuna podnesete putem mjesnih odbora, dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Krnjak, na adresu Krnjak 5, 47 242 Krnjak ili popunjavanjem on-line obrasca.

Unaprijed hvala.
S poštovanjem,

Načelnik Općine Krnjak
Perica Matijević

PRORAČUN ZA 2022.god :

 

OPĆENITO O PRORAČUNU

Što je Proračun ?

Proračun je temeljni financijski dokument (opći akt) prilikom čijeg se donošenja moraju poštivati odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.).
Proračun je plan financijskih aktivnosti u određenom vremenskom razdoblju, uključujući sve planirane prihode i primitke te rashode i izdatke u proračunskom razdoblju koje počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca. U proračunu se planiraju prihodi i primici za podmirenje aktivnosti korisnika koji se financiraju iz proračuna sukladno propisanom djelokrugu rada jedinica lokalne samouprave. Veličina proračuna ovisi o razini prihoda koji se mogu prikupiti tijekom fiskalne godine, a koji se troše za određene namjene u skladu s utvrđenim prioritetima.

 

Tko priprema i tko predlaže Proračun?

Jedinstveni upravni odjel i općinski načelnik pristupaju izradi prijedloga plana proračuna, a isto tako obavljaju dužnosti vezane uz osiguravanje naplata planiranih proračunskih prihoda, namjenskog trošenja proračunskih sredstava te plaćanja i doznačivanja sredstava iz proračuna proračunskim korisnicima.

Sadržaj proračuna

Izrada proračuna temelji se na procjeni gospodarskog razvoja, uputama Ministarstva financija i drugim aktima izvršnog čelnika i predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.
Proračun se izrađuje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju za iduće dvije proračunske godine.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, plana razvojnih programa koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna te obrazloženja proračuna. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od plana prihoda i rashoda iskazanih po vrstama, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji koja je propisana Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.). U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih po vrstama i raspoređenih unutar određene organizacijske strukture u programe prema namjeni, odnosno funkciji kojoj pripadaju, a programi se sastoje od aktivnosti i projekata koji su međusobno povezani i usmjereni izvršavanju postavljenog programskog cilja.

Sudionici u proračunskom procesu i donošenje Proračuna

Proračunski proces predstavlja sustav pravila koji omogućava izvršnoj vlasti donošenje odluka što vode pripremi proračuna, njegovu predlaganju i prihvaćanju od strane predstavničkog tijela te konačno i njegovu izvršavanju.
Ovlašteni predlagatelj proračuna je općinski načelnik.
Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine. Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, kojom se nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine i proračunskih korisnika u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje.

Proračunske faze

 

PRORAČUN OPĆINE KRNJAK ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

PRORAČUNSKI PRIHODI I PRIMICI

Struktura prihoda Općine Krnjak

 

PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI

Struktura rashoda Općine Krnjak

 

 

KLJUČNI PROGRAMI I KAPITALNE INVESTICIJE KOJE ĆE SE FINANCIRATI U 2021. GODINI

 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I UREĐENJE OKOLIŠA
 ukupna vrijednost 2.000.000,00 kn
 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA
 ukupna vrijednost 320.000,00 kn
 INTERVENCIJSKI PLAN
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ZA OBJEKTE POLJOP. INFRASTRUKTURE
(mljekara, klaonica)
 ukupna vrijednost 100.000,00 kn
 UGRADNJA SUSTAVA S
DIZALICOM TOPLINE U ZGRADU
OPĆINE KRNJAK
 ukupna vrijednost 451.195,00 kn
 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE
OPĆINE KRNJAK –
ZAMJENA VANJSKE OVOJNICE
 ukupna vrijednost 200.000,00 kn
 SANACIJA I PRESVLAČENJE
ASFALTNIM SLOJEM POSTOJEĆIH
NERAZVRSTANIH CESTA NA
PODRUČJU OPĆINE KRNJAK
 ukupna vrijednost 625.000,00 kn
 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
 ukupna vrijednost 50.000,00 kn
 PROJEKT „ZaŽeli Krnjak“
 ukupna vrijednost 500.000,00 kn
 PROGRAM POMOĆ U KUĆI
 ukupna vrijednost 400.000,00 kn
 PROJEKT MOBILNOST ZA SVE
 ukupna vrijednost 50.000,00 kn

 

VAŽNI KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE

Na web stranici Općine Krnjak www.krnjak.hr nalazi se detaljan prikaz proračuna i pripadajućih programa za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
Na web stranici dostupne su sve informacije o radu Općine Krnjak, obavijesti, natječaji, akti, kontakti i ostalo.
Vaša pitanja, primjedbe i prijedloge možete slati poštom na adresu:
Općina Krnjak
Krnjak 5
47 242 Krnjak
ili na e-mail adresu:
[email protected]

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE

 Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
 Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13, 102/17 i 1/20)
 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19)
 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10,120/13 i 1/20)
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, i 126/19)
 Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra… (Narodne novine, br 128/09, 142/14 i 23/19)
 Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10)
 Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13 i 57/15)
 Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (Narodne novine, br. 125/13 i 57/15)
 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13 i 94/14)
 Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18)
 Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19)

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002