OSNOVNI PODACI

Općina Krnjak nalazi se u središnjem području Karlovačke županije pri čemu je središte Općine, naselje Krnjak, udaljeno oko 18 km od  županijskog centra, naselja Karlovac. Općina Krnjak graniči s drugim jedinicama lokalne samouprave unutar Karlovačke županije i to sa: Općinom Barilović na zapadnoj strani, Gradom Slunjom na južnoj strani, Općinom Vojnić na istočnom rubu te Gradom Karlovcom na sjevernoj granici.

Osim blizine Grada Karlovca, dobra povezanost prema okolnim većim središnjim naseljima ostvarena je prvenstveno zahvaljujući državnoj cesti D-1 koja omogućava dobru i brzu vezu prema središnjem području Županije, ali i drugim okolnim gradovima (Slunj). Može se zaključiti da se od Grada Karlovca u pravcu jugozapada (duž državne ceste D-1) uz obuhvat prostora Općine Krnjak razvija gušća i rjeđa konurbacija čitavog niza manjih naselja, koji uz manje prekide čine gotovo neprekinuto nizanje manjih ili većih zona izgradnje na potezu Karlovac – Krnjak – Slunj. Položaj Općine Krnjak u odnosu na širi državni teritorij, kao i lokacija unutar jednog od županijskih razvojnih koridora (Karlovac – Slunj – Nacionalni park Plitvička jezera), koji se duž ovog prometnog pravca pruža u pravcu jugozapada, daje Općini povoljnije preduvjete za budući gospodarski razvitak.

Općina Krnjak ima ruralni karakter i obuhvaća 30 naselja: Bijeli Klanac, Brebornica, Budačka Rijeka, Burić Selo, Čatrnja, Donji Budački, Dugi Dol, Dvorište, Gornji Budački, Gornji Skrad, Grabovac Krnjački, Grabovac Vojnićki, Hrvatsko Žarište, Jasnić Brdo, Keserov Potok, Krnjak, Mala Crkvina, Mlakovac, Pavković Selo, Perići, Podgorje Krnjačko, Poljana Vojnićka, Ponorac, Rastovac Budački, Suhodol Budački, Trupinjak, Velika Crkvina, Vojnović Brdo, Zagorje, Zimić.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content