PRISTUP INFROMACIJAMA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Krnjak javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Krnjak  na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (0) 47 727 002
 • putem faksa na broj:     +385 (0) 47 727 001
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje:  [email protected], na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • poštom na adresu: Općina Krnjak, Krnjak 5,  47242  Krnjak, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • osobno na adresu: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47242 Krnjak, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:

Ivana Živčić Frketić
Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak
Tel.: +385 (0)47 745 168

Fax: +385 (0)47 727 001
E-mail službenika za informiranje: [email protected]
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

 

Naknada za pristup informacijama

Općina Krnjak ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13.).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslika jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslika jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslika jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslika jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

 

 

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Službenik za informiranje, iz razloga ekonomičnosti, može korisniku prava na informaciju ne zaračunati stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelazi iznos od 50,00 kuna.

Korisniku informacije dostavit će se informacija po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Službenik za informiranje zatražit će od  korisnika prava na informacije da unaprijed  položi na račun Općine Krnjak očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana ukoliko iznos prelazi 50,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na informaciju ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Naknada za ostvarivanje prava na pristup informacijama uplaćuje se u korist žiro računa Općine Krnjak broj: HR2123400091821600002, s pozivom na broj 67 7706 – OIB, svrha doznake: «Naknada za pristup informacijama»

 

NAPOMENA:

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19),
 • Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“, broj 20/16)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

OBRASCI

ODLUKA O IMENOVANJU 

OTVORENI PODACI

IZVJEŠĆA

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content