POLOŽAJ

Po svom prostornom položaju u okviru Karlovačke županije, Općina Krnjak zauzima dio središnjeg područja, pri čemu se glavno centralno naselje Općine nalazi relativno blizu (na udaljenosti oko 18 km) županijskog centra – naselja Karlovac. Svojim rubnim dijelovima Općina Krnjak ostvaruje kontakt sa drugim jedinicama lokalne samouprave unutar Karlovačke županije i to: sa Općinom Barilović na zapadnoj strani, Gradom Slunjom sa južne strane, Općinom Vojnić na istočnom rubu, te Gradom Karlovcem na sjevernoj granici.

Prostorno-zemljopisna lokacija područja Općine nalazi se u direktnom kontaktu sa teritorijem Grada Karlovca kao središtem Karlovačke županije, zbog čega je položaj Općine relativno povoljniji u odnosu na udaljenije jedinice lokalne samouprave u okviru Županije.

Osim blizine Grada Karlovca, dobra povezanost prema okolnim većim središnjim naseljima ostvarena je prvenstveno zahvaljujući državnoj cesti D-1 koja omogućava dobru i brzu vezu prema središnjem području Županije, ali i drugim okolnim gradovima (Slunj). Također se može konstatirati da se od Grada Karlovca u pravcu jugozapada (duž državne ceste D-1) uz obuhvat i prostora Općine Krnjak razvija gušća i rjeđa konurbacija čitavog niza manjih naselja, koji uz manje prekide čine gotovo neprekinuto nizanje manjih ili većih zona izgradnje na potezu Karlovac – Krnjak – Slunj. Položaj Općine Krnjak u odnosu na širi državni teritorij, kao i lokacija unutar jednog od županijskih razvojnih koridora (Karlovac – Slunj- Nacionalni park Plitvička jezera), koji se duž ovog prometnog pravca pruža u pravcu jugozapada, daje Općini povoljnije preduvjete za budući gospodarski razvitak.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content