VODIČ ZA GRAĐANE KROZ PRORAČUN OPĆINE KRNJAK ZA 2023.

 

 

 

 

OPĆINA KRNJAK
 

POŠTOVANI SUGRAĐANI I SUGRAĐANKE,

čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas da se uključite u izradu Proračuna Općine Krnjak za 2023. godinu.
Proračun je temeljni dokument financijskog i gospodarskog poslovanja općinske uprave i ureda načelnika, u kojem se bilježi kako se prikuplja, raspoređuje i nadzire korištenje sredstava koja s različitih osnova pritječu u općinsku blagajnu i koja su javno opće dobro. Naime, u Proračun Općine Krnjak svakog mjeseca pristiže novac kroz porez i prirez, komunalnu naknadu, komunalni doprinos, zakupninu, potpore Države, Županije, projekata iz EU fondova itd., kako bi naša Općina mogla napredovati i razvijati se.
Informiranost građana o proračunu je važna, a važno je i sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna kako bi se sredstva proračunskih rashoda usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.
Kao načelnik Općine Krnjak, zajedno sa svojim suradnicima, u želji da Proračun Općine Krnjak za 2023. godinu bude što bolje pripremljen radi lakše realizacije planiranih projekata, pozivam Vas da svoje prijedloge i smjernice za izradu proračuna podnesete putem mjesnih odbora, dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Krnjak, na adresu Krnjak 5, 47 242 Krnjak ili popunjavanjem on-line obrasca.

Unaprijed hvala.
S poštovanjem,

Načelnik Općine Krnjak
Perica Matijević

 VODIČ :Proračun po godinama :

 

OPĆENITO O PRORAČUNU

Što je Proračun ?

Proračun je temeljni financijski dokument (opći akt) prilikom čijeg se donošenja moraju poštivati odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.).
Proračun je plan financijskih aktivnosti u određenom vremenskom razdoblju, uključujući sve planirane prihode i primitke te rashode i izdatke u proračunskom razdoblju koje počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca. U proračunu se planiraju prihodi i primici za podmirenje aktivnosti korisnika koji se financiraju iz proračuna sukladno propisanom djelokrugu rada jedinica lokalne samouprave. Veličina proračuna ovisi o razini prihoda koji se mogu prikupiti tijekom fiskalne godine, a koji se troše za određene namjene u skladu s utvrđenim prioritetima.

 

Tko priprema i tko predlaže Proračun?

Jedinstveni upravni odjel i općinski načelnik pristupaju izradi prijedloga plana proračuna, a isto tako obavljaju dužnosti vezane uz osiguravanje naplata planiranih proračunskih prihoda, namjenskog trošenja proračunskih sredstava te plaćanja i doznačivanja sredstava iz proračuna proračunskim korisnicima.

Sadržaj proračuna

Izrada proračuna temelji se na procjeni gospodarskog razvoja, uputama Ministarstva financija i drugim aktima izvršnog čelnika i predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.
Proračun se izrađuje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju za iduće dvije proračunske godine.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, plana razvojnih programa koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna te obrazloženja proračuna. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od plana prihoda i rashoda iskazanih po vrstama, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji koja je propisana Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.). U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih po vrstama i raspoređenih unutar određene organizacijske strukture u programe prema namjeni, odnosno funkciji kojoj pripadaju, a programi se sastoje od aktivnosti i projekata koji su međusobno povezani i usmjereni izvršavanju postavljenog programskog cilja.

Sudionici u proračunskom procesu i donošenje Proračuna

Proračunski proces predstavlja sustav pravila koji omogućava izvršnoj vlasti donošenje odluka što vode pripremi proračuna, njegovu predlaganju i prihvaćanju od strane predstavničkog tijela te konačno i njegovu izvršavanju.
Ovlašteni predlagatelj proračuna je općinski načelnik.
Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine. Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, kojom se nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine i proračunskih korisnika u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje.

Proračunske faze

 

PRORAČUN OPĆINE KRNJAK ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

PRORAČUNSKI PRIHODI I PRIMICI

Struktura prihoda Općine Krnjak

struktura prihoda općine krnjak i dio

NAZIV IZNOS
Prihodi poslovanja 11.835.599,48
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 159.000,55
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00
Vlastiti izvori 0,00
SVEUKUPNO 11.994.600,03

PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI

Struktura rashoda Općine Krnjak

 

struktura rashoda općine krnjak i dio

 

NAZIV Iznos
Građevinski objekti 5.750.827,68
Plaće (Bruto) 1.181.507,54
Rashodi za usluge 1.097.098,54
Postrojenja i oprema 778.758,38
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 501.044,25
Rashodi za materijal i energiju 491.445,31
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 372.076,21
Pomoći unutar općeg proračuna 316.795,59
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 294.267,43
Tekuće donacije 253.151,68
Doprinosi na plaće 201.804,04
Nematerijalna proizvedena imovina 135.206,60
Naknade troškova zaposlenima 109.973,57
Ostali rashodi za zaposlene 107.434,46
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.058,16
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 67.004,31
Nematerijalna imovina 66.002,22
Kamate za primljene kredite i zajmove 59.997,22
Materijalna imovina – prirodna bogatstva 49.998,94
Kapitalne donacije 19.996,56
Ostali financijski rashodi 17.156,06
Kazne, penali i naknade štete 9.998,28
Izvanredni rashodi 9.998,28
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.998,73
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00
Kapitalne pomoći 0,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 0,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00
Prijevozna sredstva 0,00
SVEUKUPNO 11.994.600,04

KLJUČNI PROGRAMI I KAPITALNE INVESTICIJE KOJE ĆE SE FINANCIRATI U 2023. GODINI

 PODUZETNIČKA ZONA
 imovinsko-pravni poslovi (otkup zemljišta)
 ukupna vrijednost 500.000,00 kn
– IZGRADNJA TRŽNICE U KRNJAKU
 ukupna vrijednost 3.020.000,00 kn
– POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
 ukupna vrijednost 57.000,00 kn
 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆINE
 ukupna vrijednost 500.000,00 kn
– PUNIONICA ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE
 ukupna vrijednost 250.000,00 kn
 ASFALTIRANJE POSTOJEĆIH NERAZVRSTANIH CESTA
 ukupna vrijednost 548.000,00 kn
– IZGRADNJA PROPUSTA U DONJEM BUDAČKOM
 ukupna vrijednost 298.000,00 kn
– MODERNIZACIJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA
 ukupna vrijednost 66.000,00 kn
– IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
 ukupna vrijednost 514.000,00 kn
– VODOVOD ZA JUŽNI DIO OPĆINE
 ukupna vrijednost 1.000.000,00 kn
vodovod
 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA
I UREĐENJE OKOLIŠA
 ukupna vrijednost 400.000,00 kn
 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA
 ukupna vrijednost 305.000,00 kn
– OPREMANJE PARKA U KRNJAKU
 ukupna vrijednost 43.000,00 kn
 PROJEKT „ZaŽeli Krnjak“
 ukupna vrijednost 200.000,00 kn
 PROGRAM POMOĆ U KUĆI
 ukupna vrijednost 400.000,00 kn
   

VAŽNI KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE

Na web stranici Općine Krnjak www.krnjak.hr nalazi se detaljan prikaz proračuna i pripadajućih programa za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
Na web stranici dostupne su sve informacije o radu Općine Krnjak, obavijesti, natječaji, akti, kontakti i ostalo.
Vaša pitanja, primjedbe i prijedloge možete slati poštom na adresu:
Općina Krnjak
Krnjak 5
47 242 Krnjak
ili na e-mail adresu:
[email protected]

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE

 Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21.)
 Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)
 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 37/22)
 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10,120/13 i 1/20)
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
 Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra… (Narodne novine, br 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21)
 Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 67/22)
 Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13 i 57/15)
 Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (Narodne novine, br. 125/13 i 57/15)
 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13 i 94/14)
 Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18)
 Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19)

Zahvaljujemo na pažnji i pozivamo Vas na sudjelovanje u izradu Proračuna Općine Krnjak za 2023. godinu.

  općina krnjak  

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content