NABAVA I PRIJEVOZ KAMENOG MATERIJALA I USLUGE GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

Na temelju članka 15 . Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br.NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09; 79/09; 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i  članka  4. stavak 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (Glasnik općine Krnjak br. 5/09 općinski načelnik  općine Krnjak donosi:

O D L U K U

O  PRIKUPLJANJU PONUDA JAVNIM NATJEČAJEM ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH  CESTA – NABAVA I PRIJEVOZ KAMENOG MATERIJALA I USLUGE GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

I.

1.      Ovom Odlukom se objavljuje prikupljanje javnih ponuda javnim natječajem za održavanje nerazvrstanih cesta: i to za  nabavu i prijevoz kamenog materijala, te  usluge građevinskim strojevima na području općine Krnjak za  period  2014 –  2017. godine;

2.      Ponude se   posebno prikupljaju za:

a)      nabavu i prijevoz kamenog materijala,

b)      pružanje usluga razgrtanja i poravnanja putova građevinskim strojevima.

3.      Ugovor se sklapa na rok od   4 (četiri) godine.

4.      Opseg, vrsta poslova i vrijeme izvođenja radova  dogovarati će se s općinskim načelnikom i Vlastitim komunalnim pogonom  općine Krnjak.

5.      Cijene za obavljanje usluga prikazati sukladno obrascu ponude.

6.      Dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni dio Odluke, može se podići u prostorijama   Jedinstvenog upravnog odjela općine Krnjak, Krnjak br. 5, 47242 Krnjak, web stranici općine krnjak: www.krnjak.hr , ili će  na temelju pisanog zahtjeva  biti poslana poštom.

7.      Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, ili osobno, na adresu Općina Krnjak, Krnjak br. 5, 47242 Krnjak, «za natječaj, za nabavu i prijevoz kamenog materijala i usluge građevinskim strojevima – ne otvaraj».

8.      Rok za podnošenje ponuda je  15 dana od dana objave natječaja u «Karlovačkom tjedniku».

9.      Ponude se otvaraju u Jedinstvenom upravnom odjelu  općine Krnjak u roku od 8 dana od isteka roka  za podnošenje ponuda.

10.  Kriterij za odabir ponude je najjeftinija ponuda.

11.  Posebni uvjeti:

          Izvod iz sudskog ili obrtnog registra kao  dokaz za obavljanje komunalne djelatnosti,

          Potvrde BON 1 i BON 2 ne starije od mjesesc dana,

          Potvrde o plaćenim  porezima i doprinosima  za zadnji mjesec prije objave natječaja,

          Ovjerenu izjavu da direktor društva nije kažnjavan za kazneno djelo iz oblasti gospodarstva,

          Potvrdu da se protiv direktora ne vodi kazneni postupak,

          Reference tvrtke za obavljajnje komunalne djelatnosti  (oprema poslovni prostor, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi),

          Potvrde o uredno ispunjenim ugovornim obvezama u predhodne dvije godine,

          Cetrifikat ISO 9001, ISO 14001,

          Dokaz o posjedovanju kamenog agregata (vlasništvo nad  kamenolomom, ugovor sa  isporučiteljem kamenog agregata).

13. Općinski načelnik  zadržava pravo poništenja natječaja.

14. Općinsko vijeće može donjeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na natječaj.

II.

            Danom donošenja ove Odluke općinski načelnik nalaže povjerenstvu početak pripreme i provedbe javnog natječaja.

Klasa:340-03/13-01/18                                                                           Općinski načelnik

Urbroj: 2133-10-13-01                                                                            

U Krnjaku, 21 listopada 2013 godine                                         Dejan Mihajlović, mag.ing.prom v.r.

Dokumentacija za natjecanje

admin