Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Krnjak

Jun 30, 2020

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14, 81/15 i 94/17), članka 6. i 7. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u Općini Krnjak („Glasnik Općine Krnjak“ br. 7/19) i članka 49. stavak 4., alineja 5. Statuta Općine Krnjak („Glasnik Općine Krnjak“ br. 2/20), općinski načelnik Općine Krnjak raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Krnjak.

Više pročitajte ovdje :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002