Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti

Općina Krnjak daje u koncesiju obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Krnjak. To podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnica na grobljima na području općine Krnjak.

 

 

 

OPĆINA KRNJAK
N A Č E L N I K
Krnjak br. 5,
47242 KRNJAK

KLASA: 363-01/12-01/18
URBROJ: 2133-10-12-1
tel: 047 727 002, fax: 047 727 001
opcina-krnjak@ka.t-com.hr
www.krnjak.hr

Krnjak, 28 rujan 2012 g.

Na temelju članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,79/09. i 49/11.), članka 16. i 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08.) i i članka 9. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Krnjak (Glasnik općine Krnjak br. 04/12), načelnik Općine Krnjak objavljuje:

 

O B A V I J E S T
o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Krnjak

1. Davatelj koncesije: Općina Krnjak, Krnjak br. 5; 47 242 Krnjak; , OIB: 71767746351; kontakt osoba: Mirko Martinović, broj telefona: (047) 727 002, broj telefaksa: (047) 727 001, e-mail:
opcina-krnjak@ka.t-com.hr; mirko@krnjak.hr;

2. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja prijevoza pokojnika na području Općine Krnjak;

3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Krnjak, što podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnica na grobljima na području općine Krnjak;

4. Mjesto obavljanja koncesije: područje Općine Krnjak;

5. Rok trajanja koncesije: 4 godine od potpisivanja ugovora;

6. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda

7. Početna godišnja naknada za koncesiju: 1.500,00 kuna

8. Jamstvo za ozbiljnost ponude: u iznosu od 500,00 kuna. Jamstvo se uplaćuje na žiro račun
2340009 – 1821600002, u korist Proračuna općine Krnjak, model 68, poziv na broj 7811–OIB ponuditelja uz naznaku: „Jamstvo-koncesija za obavljanje poslova prijevoza pokojnika“;

9. Rok za predaju ponuda: 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama, zaključno do utorka 30. listopada 2012. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave;
10. Adresa za predaju ponuda: Općina Krnjak, Krnjak br. 5, 47242 Krnjak, Jedinstveni upravni odjel, ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom »NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA POKOJNIKA NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI« sa adresom ponuditelja;

11. Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo;

12. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju ispuniti ponuditelji te isprave
kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

12.1. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti
– Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili potvrda kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama,
– Izjava da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca. Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama.

12.2. Dokazi financijske sposobnosti
– Potvrda Porezne uprave da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama,
– Potvrda davatelja koncesije kojom ponuditelj dokazuje da nema dospjelih dugovanja prema Općini Krnjak, ne starija od 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama,
– Potvrda jedinice lokalne samouprave (JLS) kojom ponuditelj dokazuje da nema dospjelih dugovanja prema JLS svoga sjedišta, ne stariju od 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama (samo za ponuditelje sa sjedištem izvan Općine Krnjak),
– Dokaz o solventnosti i bonitetu (obrazac BON 1 i BON 2 ili SOL 2), ne stariji od 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama. Smatrat će se da je ovaj uvjet financijske sposobnosti zadovoljen ukoliko ponuditelj nije u blokadi ili u posljednjih 30 dana nije bio u blokadi više od 5 dana,
– Dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude.

12.3. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti
– Popis zaključenih ugovora u posljednjih 5 godina o poslovima izvršenim u djelatnostima za koje se dodjeljuju koncesije ili srodnim djelatnostima s potvrdom naručitelja o uredno izvršenim obvezama najmanje za jedan navedeni ugovor,
– Dokaz gospodarskog subjekta da raspolaže stručnim osobama potrebnim za izvršenje ugovora o koncesiji: a) ID obrazac za posljednji mjesec s ovjerom Porezne uprave, b) presliku vozačke dozvole za najmanje jednu osobu, B kategorije,
– Dokaze o uređajima i opremi kojima ponuditelj raspolaže u svrhu izvršenja ugovora o koncesiji odnosno tehničkoj opremljenosti vozila. Dokazima se smatraju: vlasnička knjižica ili dokaz o pravu korištenja vozila-ugovor o leasingu ili prometna dozvola.

12.4. Cjenik za pružene usluge djelatnosti prijevoza pokojnika
– Cjenik usluga analitički iskazan sa jediničnim cijenama bez i sa PDV-om,
– Izjava ponuditelja o prihvaćanju obveze pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje i izmjene cjenika;

13. Ponuda mora biti uredno složena redom kako je naznačeno u dokumentaciji za nadmetanje, uvezana i osigurana jamstvenikom na način da je onemogućeno rastavljanje ponude i da je svaka stranica numerirana rastućim redoslijedom svojim brojem/ukupan broj stranica. Ponuda koja nije dostavljena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u obzir;

14. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja između pravilnih i prihvatljivih ponuda:
– najviša ponuđena naknada za koncesiju;

15. Datum otpreme obavijesti o namjeri davanja koncesije: 28 rujna 2012. godine;

16. Vrsta postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije: otvoreni postupak;

17. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za podnošenje žalbe: žalba se izjavljuje u pisanom obliku neposredno ili poštom Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku od 5 dana od:
– objave poziva za nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva za nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
– objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
– otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
– primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalbeni postupak se provodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.).

18. Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Općine Krnjak, Krnjak br 5; utorak 30. listopada 2012. godine u 12,00 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje dokaza o ovlasti.

19. Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Krnjak, o čemu će svaki ponuditelj biti pisano obaviješten. Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iznosi 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Ugovor o koncesiji sklapa se u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

20. Adresa na kojoj se preuzima dokumentacija za nadmetanje: Općina Krnjak, Krnjak br. 5; , Jedinstveni upravni odjel, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, bez naknade, i na službenim stranicama www.krnjak.hr.
Načelnik općine
Rade Kosanović

admin