Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada u Općini Krnjak

Jan 30, 2019

Općinsko vijeće, Općine Krnjak, na 5. sjednici održanoj 31. siječanj 2018. godine donijelo je

O D L U K U

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krnjak.

Više pročitajte ovdje :

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002